Strona Główna Strona Główna
Udostępnianie informacji publicznej
 
Realizacja wniosków Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Piastowska 14
43-300 Bielsko-Biała
Telefon 261-123-547, Fax: 261-123-534

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może być realizowane w formie:
- ustnej lub telefonicznej;
- pisemnej;
- elektronicznej – za pośrednictwem  platformy ePUAP;
- osobistego dostarczenia.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy i opłaty

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona.
Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU w Bielsku-Białej.
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.
Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).