Strona Główna Strona Główna
Okresowa służba wojskowa
 
Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. Pełniona jest ona w jednostkach wojskowych.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:
1. Dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;
2. Wojskowego Komendanta Uzupełnień - przed powołaniem do jej pełnienia.

Żołnierza rezerwy można zwolnić z okresowej służby wojskowej przed upływem czasu, dwudziestu czterech lub czterdziestu ośmiu miesięcy w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających unieważnienie przydziału kryzysowego.

W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

 


KTO MOŻE PEŁNIĆ OKRESOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ?

1. Żołnierz rezerwy, który posiada Kartę Przydziału Kryzysowego, pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej do której posiada nadany przydział kryzysowy;
2. Żołnierz nieposiadający przydziału kryzysowego, pełni okresową służbę wojskową, na swój wniosek.

 

Dodatkowe informacje na temat okresowej służby wojskowej uzyskać można w:
WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Piastowska 14
43-300 Bielsko-Biała
Wydział Rekrutacji - pokój 104
lub pod numerami telefonów:
261-123-529 lub 261-123-522


Wniosek o powołanie do odbycia służby okresowej
 
Kwestionariusz osobowy kandydata do okresowej służby wojskowej