Strona Główna Strona Główna
Studium Oficerskie
 

STUDIUM OFICERSKIE

Osobom posiadającym wyższe wykształcenie wojsko oferuje edukację w oparciu o studium oficerskie.

Absolwenci cywilnych szkół wyższych mogą ubiegać się o kwalifikację do Studium Oficerskiego. W praktyce oznacza ono przeszkolenie wojskowe, którego ukończenie, a następnie zdanie egzaminu jest koniecznym warunkiem uzyskania stopnia oficerskiego.

Decyzja nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. Dz.Urz. MON 2018 poz. 109

Ukazała się decyzja nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2018r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie:


do 21 stycznia 2019 r. na 3 miesięczne szkolenie
do 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie

(liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem  Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:

  1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);
  2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale;
  3. życiorys;
  4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
  5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej– wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
  6. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
  7. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego. Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

UWAGA!

Druki i rodzaje składanych dokumentów, ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są szczegółowo na stronach internetowych szkół wojskowych.

Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:

  1. test sprawności fizycznej;
  2. test z języka angielskiego;
  3. rozmowę kwalifikacyjną