Strona Główna Strona Główna
Studium Oficerskie
 

STUDIUM OFICERSKIE

Osobom posiadającym wyższe wykształcenie wojsko oferuje edukację w oparciu o studium oficerskie.

Absolwenci cywilnych szkół wyższych mogą ubiegać się o kwalifikację do Studium Oficerskiego WSOWLąd we Wrocławiu oraz do Studium Oficerskiego WSOSP w Dęblinie. W praktyce oznacza ono przeszkolenie wojskowe, którego ukończenie, a następnie zdanie egzaminu, jest koniecznym warunkiem uzyskania stopnia oficerskiego.

Decyzja nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek zawierający kwestionariusz osobowy do:

Dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego, w terminie:

do 30 września 2016 r. na 8,5 miesięczne szkolenie
do 20 stycznia 2017 r. na 3 miesięczne szkolenie
do 15 maja 2017 r. na 12-miesięczne szkolenie
do 15 maja 2017 r. na 24-miesięczne szkolenie.

(liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem  Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:

  1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);
  2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale;
  3. życiorys;
  4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
  5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
  6. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
  7. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSO WL). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

UWAGA!

Druki i rodzaje składanych dokumentów, ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są szczegółowo na stronach internetowych szkół wojskowych.

Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:

  1. test sprawności fizycznej;
  2. test z języka angielskiego;
  3. rozmowę kwalifikacyjną.

MIESIĘCZNE UPOSAŻENIE PODCHORĄŻEGO

Podchorąży z wykształceniem wyższym podczas nauki w studium oficerskim otrzymuje comiesięcznie 2320 zł (brutto).

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i wyznaczeniem na stanowisko służbowe.

 

Link: Dz. U. 2016 r. poz. 151 – Dec. Nr 277/MON z 09.09.2016 r.
Link do strony: www.wso.wroc.pl
Link do strony: wsosp.pl