Strona Główna Strona Główna
Studium Oficerskie
 

STUDIUM OFICERSKIE

Osobom posiadającym wyższe wykształcenie wojsko oferuje edukację w oparciu o studium oficerskie.


Zgodnie z

Decyzja nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej

Link - Dz.U. 2018 poz. 7

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie:


do 16 lutego 2018 r. na 3 miesięczne szkolenie


(liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem  Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:

  1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);
  2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale;
  3. życiorys;
  4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
  5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej– wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
  6. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
  7. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w AWL). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

UWAGA!

Druki i rodzaje składanych dokumentów, ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są szczegółowo na stronach internetowych szkół wojskowych.

Podstawą przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych stanowią:

  1. Zgoda Prokuratora Krajowego na przeniesienie prokuratora na inne miejsce służbowe, celem pełnienia zawodowej służby wojskowej w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach wojskowych;
  2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na postawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz U. poz 1627 oraz z 2017 poz. 71)
ZESTAWIENIE
limitów miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej w Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza KOŚCIUSZKI we Wrocławiu
 Kod i nazwa korpusu
osobowego 
 Kod i nazwa grupy osobowej  CZAS SZKOLENIA
  3 miesiące
  1/
 46  Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej  B  prokuratorska  25
1/ Limit dla osób ze środowiska cywilnego wykonujących zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.