Strona Główna Strona Główna
Kwalifikacja Wojskowa w 2017 roku
 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. 2016, poz. 1657):

 • termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 13 stycznia 2017 r.
 • czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 roku.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU WZYWA SIĘ:

 • mężczyzn urodzonych w 1998 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010 Nr 54, poz. 321);
 • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA ADMINISTROWANYM TERENIE

Na terenie pozostającym w terytorialnym zasięgu działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej funkcjonować będą 4 Powiatowe Komisje Lekarskie:


OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PRZEDSTAWIA:


Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

Powiatowej komisji lekarskiej:

 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.


PRZENIESIENIE DO REZERWY:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy.

Oznacza, to uregulowanie stosunku do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu do wojskowego dokumentu osobistego o uregulowaniu stosunku do służby wojskowej osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia zgłosić się w siedzibie kwalifikacji wojskowej lub do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

SANKCJE KARNE

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 32 ust. 10 ustawy z 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 2016r. poz. 1534 z pózn. zm.).