Strona Główna Strona Główna
Informacje ogólne o programie
 

Informacje ogólne o programie "Paszport"

Biuro do Spraw Proobronnych, bazując na doświadczeniach ze szkoleń przeprowadzonych w latach 2015 - 2016, przeprowadzi w 2017 roku program ewaluacji komponentów organizacji proobronnych.

Celem programu jest systematyczna ocena poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do programu komponentów organizacji proobronnych – w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.

Dokumentem wykonawczym programu jest „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP".

"Paszport" będzie stanowił zaświadczenie, iż komponent organizacji proobronnej uczestniczący w programie, pozytywnie zdał sprawdzian z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych ujętych w "Minimum programowym dla organizacji proobronnych"

Do "Paszportu" opracowano zasady jego uzyskania, które  składają się ze wstępu oraz dwóch części:
część 1: „Minimum programowe dla organizacji proobronnych”,
część 2: Dokumenty wykonawcze.

We wstępie do "Zasad uzyskania paszportu" zawarto:

  1. Sposób realizacji programu (opis procesu uzyskania "Paszportu"),
  2. Akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę realizacji programu,
  3. Ogólne założenia udziału organizacji proobronnych w realizacji.

Minimum programowe zawiera zbiór przedmiotów, a w nich zagadnień szkoleniowych, których znajomość przez organizacje proobronne będzie stanowiła podstawę współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP na poziomie umożliwiającym wspólną realizację zadań szkoleniowych i wybranych obszarów zadań kryzysowych oraz bojowych (zasadniczo w ramach ćwiczeń wojskowych).

Dokumenty wykonawcze zawierają kartę kwalifikacji do udziału w programie, listę imienną uczestników oraz karty oceny poszczególnych przedmiotów zawartych w minimum programowym. Zakres wiedzy i umiejętności określony w każdym przedmiocie stanowi niezbędne minimum, którego zaliczenie w formie sprawdzianu przez pododdział / komponent będzie stanowiło podstawę przyznania „Paszportu do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”.

"Minimum programowe dla organizacji proobronnych" jest kompatybilne z programami szkolenia obowiązującymi w SZ RP, a zwłaszcza z „Programem szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Wiedza i umiejętności wynikające z zakresu minimum programowego są przydatne dla kandydatów do różnych rodzajów służby wojskowej (w tym w wojskach obrony terytorialnej) oraz dla kandydatów do rezerw osobowych SZ RP. 


Komplet dokumentów dotyczących programu "Paszport" zostanie przekazany do komponentów organizacji probronnych, które zakwalifikują się do programu.


Nabór na poszczególne przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane przez Biuro do Spraw Proobronnych w 2017 r. będzie się odbywał:

  • dla uczestników programu "Paszport" - wg odrębnych kontaktów,
  • dla organizacji proobronnych i klas mundurowych chętnych do udziału w przedsięwzięciach ogólnodostępnych (formuła otwarta) - na podstawie odrębnego komunikatu i formularza zgłoszeń, który ukaże się na stronie Biura w styczniu 2017 r. - zakładka "OGŁOSZENIA O SZKOLENIACH"