Strona Główna Strona Główna
Kwalifikacja do udziału w programie
 

Kwalifikacja do udziału w programie

Ilość pododdziałów / komponentów organizacji proobronnych zgłoszonych do uzyskania "Paszportu" w danym roku jest ograniczona, co wynika z możliwości jednostek wojskowych (pojemność bazy szkoleniowej, ilość środków materiałowych na zabezpieczenie szkoleń, zadania JW. i zasadnicza działalność szkoleniowa JW. z żołnierzami).

W pierwszej edycji programu w 2017 r. zakłada się udział do 20 komponentów organizacji (szczebla plutonu/drużyny), o łącznej liczbie uczestników do 800 osób. O udziale w programie będzie decydował proporcjonalny rozdział ilości miejsc pomiędzy organizacje oraz kolejność zgłoszeń.

Akces do uzyskania "Paszportu" ma prawo zgłosić każda organizacja pozarządowa o charakterze proobronnym, która:

 • jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • prowadzi statutową działalność związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa,
 • posiada statut / zakres działalności uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej,
 • zachowuje neutralność w sprawach politycznych oraz działa niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym.

Organizacja do udziału w programie ma prawo zgłosić:

 • całą organizację, jeżeli posiada ona strukturę adekwatną do struktury występującej w Siłach Zbrojnych RP (np. jednostka strzelecka o strukturze plutonu);
 • wyodrębniony z organizacji pododdział / komponent – do szczebla plutonu (również drużyna lub równorzędne), o stałym składzie osobowym, z wyznaczonym dowódcą (osobą odpowiedzialną za jego funkcjonowanie);
 • minimalna wielkość deklarowanego do programu  pododdziału / komponentu to 12  osób z dowódcą / osobą odpowiedzialną za pododdział),
 • do udziału w programie można zgłaszać tylko pełnoletnich członków organizacji posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie, posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu wojskowym / fizycznym.

Zgłoszenia organizacji do uzyskania "Paszportu" odbędą się na podstawie „Formularza zgłoszenia”, który jest zamieszczony poniżej. Do formularza organizacja obowiązkowo powinna załączyć statut / zakres działania, potwierdzenie jego uzgodnienia z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenia do Biura przesyłają władze centralne organizacji (zgodnie z nazwą organu reprezentacji określonego w KRS). Dalsze kontakty prowadzone będą z przedstawicielem komponentu organizacji zgłoszonego do programu, zgodnie ze wskazaniem władz centralnych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia – na podstawie zwrotnej informacji otrzymanej z Biura – organizacja powinna przedstawić pełną obsadę pododdziału / komponentu (imię, nazwisko, funkcja, nr dokumentu tożsamości, PESEL) oraz pozostałe wymagane dane. Wszelkie zmiany w składzie komponentu wymagają formy pisemnej z uzasadnieniem, zatwierdzonym przez władze organizacji.

Organizacja zakwalifikowana do uzyskania przez jej pododdział / komponent "Paszportu" złoży pisemne zobowiązanie do:

 • ubezpieczenia z własnych środków uczestników programu od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW (nie przewiduje się określenia kwoty minimalnej);
 • posiadania i przedstawiania na każde wezwanie polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej do wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów ewentualnych szkód w mieniu należącym do Sił Zbrojnych RP powstałych w związku z udziałem w programie (kwota zostanie ustalona w zależności od wielkości i charakteru komponentu);
 • uzyskania zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań do udziału w szkoleniu wojskowym / fizycznym;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników programu z komponentów zgłoszonych do uzyskania "Paszportu".

Biuro zastrzega sobie prawo wykluczenia organizacji z procesu uzyskania "Paszportu", w przypadku znaczących zmian składu komponentu (powyżej 30% stanu osobowego) lub innych zmian, które mają bezpośredni wpływ na poziom jego wyszkolenia i przygotowania do współdziałania z SZ RP.

Biuro zastrzega sobie prawo do sprawdzania informacji zawartych w „Formularzu zgłoszenia” oraz  w listach imiennych przy pomocy państwowych instytucji bezpieczeństwa oraz organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a także poprzez bezpośrednią kontrolę i weryfikację danych – w porozumieniu z władzami organizacji.

Komponenty organizacji, które nie zakwalifikują się do udziału w danej edycji programu, zostaną uwzględnione w procesie kwalifikacji do kolejnych edycji. Jednocześnie Biuro będzie informowało niezakwalifikowane organizacje o możliwości udziału w przedsięwzięciach programu – w miarę możliwości i wolnych miejsc na poszczególnych wydarzeniach.

Szczegółowe wymagania w ramach kwalifikacji – zamieszczono poniżej w postaci „Karty kwalifikacji do udziału w programie uzyskania PASZPORTU (wzór)”.

Do pobrania:
Formularz zgłoszenia
Karta kwalifikacji do udziału w programie uzyskania PASZPORTU (wzór)