Strona Główna Strona Główna
Zasadnicze terminy kwalifikacji i realizacji programu
 

Zasadnicze terminy kwalifikacji i realizacji programu

Nabór do udziału w programie, nadzór nad jego przebiegiem oraz konsultacje realizował będzie Zespół do Spraw Szkolenia Biura do Spraw Proobronnych:

  • adres mail: szkolenie.proobronne@mon.gov.pl
  • Szef Zespołu: płk Sławomir Gąsior - tel. 261 845 567
  • st. specjalista: ppłk Mirosław MIKA - tel. 261 840 862

kontakt do Biura:

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28a
00-911 Warszawa
tel. 261 845 541
faks 261 840 666

Lp.

Przedsięwzięcie

Termin

1.        

Ogłoszenie rozpoczęcia programu "Paszport" i naboru komponentów organizacji proobronnych do udziału w programie

12.12.2016 r.

2.        

Przesłanie przez Organizacje do Biura do Spraw Proobronnych "Formularzy zgłoszenia" wraz za załącznikami *:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- treść statutu / zakresu działania oraz potwierdzenia jego uzgodnienia z MON,

- treść porozumienia o współpracy z MON lub Dowódcą JW. (jeżeli organizacja posiada)

do 31.12.2016 r.

3.        

Sprawdzenie i weryfikacja zgłoszeń w Biurze do Spraw Proobronnych, poinformowanie Organizacji o kwalifikacji komponentów lub jej braku wraz z uzasadnieniem                          

do 15.01.2017 r.

4.        

Uzupełnienie danych do zgłoszenia – pełna obsada komponentu / pododdziału (imię, nazwisko, funkcja, nr dokumentu tożsamości, PESEL), pisemne zobowiązania o których mowa w zakładce "Kwalifikacja do udziału w programie"

do 20.01.2017 r.

5.        

Inauguracja roku szkoleniowego w ramach programu "Paszport"

28.01.2017 r.

6.        

Cykl szkoleń i kursów specjalistycznych wspierających komponenty organizacji proobronnych w uzyskaniu "Paszportu"

- załączone w "Wykazie szkoleń" poniżej

wg

"Wykazu szkoleń"

 * - dopuszcza się przesłanie z "Formularzem zgłoszenia" dokumentacji potwierdzającej rozpoczęcie procesu uzyskania wymaganych załączników.

Do pobrania:
Wykaz szkoleń