Strona Główna Strona Główna
Przebieg programu PASZPORT
 

Przebieg programu "Paszport"

Przygotowanie się do sprawdzianów praktycznych przewidzianych w programie "Paszport" leży po stronie pododdziału / komponentu organizacji proobronnych, który zostanie włączony do programu. Resort obrony narodowej oferuje w tym zakresie pakiet przedsięwzięć szkoleniowych, który ma na celu wsparcie organizacji proobronnych w przygotowaniu się do otrzymania pełnego zaliczenia w ramach programu "Paszport".

Wobec powyższego realizacja szkolenia w ramach programu "Paszport" odbywa się w następujących formach:

 1. szkolenia wewnętrzne organizacji proobronnych:
  • samodzielnie,
  • we współpracy z innymi organizacjami lub jednostkami wojskowymi.
 2. szkolenia przy wsparciu Biura (dla liderów, dowódców, osób funkcyjnych organizacji proobronnych):
  • w ramach szkolenia podstawowego (na bazie JW),
  • w ramach szkolenia uzupełniającego: strzeleckiego, musztra (na bazie JW),
  • w ramach kursów specjalistycznych (na bazie centrów szkolenia),
  • zgrywanie podczas przedsięwzięć centralnych.

Biuro do Spraw Proobronnych zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu programu (planie przedsięwzięć szkoleniowych), z przyczyn służbowych lub niezależnych od Biura.

Przebieg programu w 2017 r. (edycja pilotażowa):

Zaliczenie zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania "Paszportu" odbędzie się w formie sprawdzianu praktycznego, którego zasadniczy termin przewiduje się w IV kwartale roku.

Przewiduje się możliwość wcześniejszego przystąpienia do sprawdzianu w ramach centralnych przedsięwzięć zgrywających, organizowanych przez Biuro w ciągu roku szkoleniowego – dla organizacji, które zadeklarują gotowość do sprawdzianu.

Ponadto będzie istniała możliwość zdania sprawdzianu cząstkowego w ramach szkolenia w JW dla organizacji proobronnych, które osiągną gotowość z danego przedmiotu.

Biuro będzie informowało z odpowiednim wyprzedzeniem organizacje włączone do programu o możliwościach zaliczania sprawdzianów. Będzie w tym zakresie przyjmowało również zgłoszenia z inicjatywy komponentów organizacji proobronnych.

Efektem końcowym udziału w programie będzie otrzymanie zaświadczenia, iż komponent organizacji proobronnej uczestniczący w programie, pozytywnie zdał sprawdzian z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych ujętych w "Minimum programowym dla organizacji proobronnych", a tym samym otrzymał „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”.

Pododdziały / komponenty organizacji proobronnych posiadające "Paszport" będą priorytetowo zapraszane do współpracy z SZ RP.