Strona Główna Strona Główna
OGÓLNE ZAŁOŻENIA
 
Służba kandydacka - informacje podstawowe

Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

Głównym zadaniem szkolnictwa wojskowego jest przygotowanie przyszłych dowódców oraz specjalistów o niezbędnym zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętnościach zawodowych, skutecznie działających w warunkach bojowych i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 Osoby, które są zainteresowane zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych mogą ubiegać się  o przyjęcie do akademii wojskowej, wyższej szkoły wojskowej lub studium oficerskiego.

O przyjęcie do szkoły wojskowej może ubiegać się osoba:

 1. niekaralna sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 4. mająca ukończone 18 lat;
 5. posiadająca wykształcenie:
  • średnie do Szkół Podoficerskich;
  • średnie z maturą do Wyższych Szkół Oficerskich;
  • wyższe do Studium Oficerskiego (studia drugiego stopnia).

DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek zawierający kwestionariusz osobowy.

Kandydat(ka) na studia wojskowe do wniosku dołącza:

 1. świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie – najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin; - dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku kandydata(ki) do studium oficerskiego (w przypadku braku dyplomu zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wyższych zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł), dyplom należy dostarczyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin;
 2. życiorys;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia;
 4. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w dniu stawiennictwa na egzamin, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – ważne 30 dni od dnia wystawienia);
 6. inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydat (ka) do studium Oficerskiego do wniosku dołącza:

 1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);
 2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale;
 3. życiorys;
 4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
 6. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
 7. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSO WL). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

BADANIA

Po uzyskaniu przez wojskowego komendanta uzupełnień informacji o złożeniu wniosku o powołanie do służby kandydackiej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie) lub informacji o przesłaniu dokumentów do właściwej uczelni wojskowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego) kandydat jest kierowany do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne w szkołach ma charakter konkursowy  i obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • a także - w zależności od formy kształcenia:
  • analizę ocen na świadectwie;
  • sprawdzian wiedzy ogólnej.

UWAGA!

Druki i rodzaje składanych dokumentów, ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są szczegółowo na stronach internetowych szkół wojskowych.

Podstawą przyjęcia do szkoły wojskowej, z uwzględnieniem limitów miejsc, jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego. Kandydat, który nie został przyjęty na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej może ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne lub niestacjonarne studia cywilne w tej uczelni.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 71),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2008 r. Nr 218, poz. 1396 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2009 r. Nr 172, poz. 1338)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 990)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 349)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2017/2018 określa:

 • Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r., (Dz. U. 2017 r. poz. 173)