Strona Główna Strona Główna
Nabór w Wojskach Obrony Terytorialnej
 

Na podstawie Decyzji nr 2/Szkol/DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia  2017 r. w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej

Dec. Nr 2/Szkol/DWOT z dnia 21.12.2017 r.


Nabór będzie prowadzony spośród:

 1. Żołnierzy terytorialnej służby wojskowej:
  1. Posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową,
  2. Podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze,
 2. Żołnierzy rezerwy – podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Kandydaci, o których mowa w pkt. 1 lit a i b,  ubiegający się o przyjęcie składają wnioski (wraz z załącznikami) do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której prowadzone jest szkolenie podstawowe lub wyrównawcze w terminie:

 1. W 2018 r. i w latach następnych – do 1 marca lub do 1 października każdego roku

Kandydaci, o których mowa w pkt. 2,  ubiegający się o przyjęcie składają wnioski (wraz z załącznikami) do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, składając je jednocześnie z wnioskami do wojskowego komendanta uzupełnień o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w trybie określonym w rozporządzeniu wydanym na postawie art. 98z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, 2217) w następujących terminach:

 1. W 2018 roku i w latach następnych - do 1 marca lub do 1 października każdego roku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu osoby, która ubiega się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT ) wraz z uzasadnieniem;
 2. odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenia wyższego;
 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu – w postaci odpisu uwierzytelnionej kopii albo , po okazaniu oryginału kopii dokumentu;

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, rekomendacja będzie udzielana w oparciu o:

 1. Poziom kwalifikacji wynikający z treści świadectwa oraz innych dokumentów
 2. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Potrzeby jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wniosek o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu oraz uzasadnienie, a także załączniki :
 • odpis, uwierzytelnioną kopię albo po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • certyfikaty językowe;
 • świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskanych specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu (odpis lub uwierzytelniona kopia, albo po okazaniu oryginału, kopii dokumentu)

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia wyższego. Warunkiem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do takiej osoby jest przedłożenie stosownego dyplomu lub zaświadczenia wydanego przez uczelnie, najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.