Strona Główna Strona Główna
Sprawozdanie PM-1
 

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej w związku z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkiem wszystkich wytypowanych podmiotów gospodarczych, osób prawnych, a także osób fizycznych jest sporządzenie i przesłanie w ustalonym terminie do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień sprawozdania rocznego PM-1 o pojazdach i maszynach.

W sprawozdaniu rocznym PM-1 należy ująć wszystkie posiadane motocykle, pojazdy samochodowe, ciągniki ronicze, przyczepy, naczepy oraz maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, przeładunkowych, będącymi na stanie ewidencyjnym (w tym również wydzierżawionych i będących w leasingu), ze szczególnym uwzględnieniem agregatów prądotwórczych (nie ujmować maszyn produkcyjnych i pomocniczych trwale zamontowanych w halach produkcyjnych).

Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa jego wykonania, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu wykonania sprawozdania może skutkować konsekwencjami karnymi zawartymi w  art. 56. 1 i 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń na rzecz obrony RP oraz informacje dotyczące wypełnienia formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać:

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Do pobrania

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018r. poz. 1459 j.t.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń osobistych  i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004r. Nr 203 poz. 2081 ze zm.);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004r. Nr 181 poz. 1872 ze zm.);
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004r. Nr 229 poz. 2307 ze zm.);
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. z 2004r. Nr 148 poz. 1556 ze zm.);
  6. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1068 j. t.);
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017r. w sprawie określania wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. 2017 poz. 837);
  8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie  szczególnych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088 j.t.);