Strona Główna Strona Główna
Rok 2018
 
2018-12-07 07:47:11
ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIA WOJSK SPECJALNYCH:
Na podstawie Decyzji nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.

Dz. Urz. MON 2018 poz. 170

Nabór będzie prowadzony ze środowiska cywilnego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do JWK w Lublińcu składają wnioski (wraz z załącznikami) do WKU w Bielsku-Białej w terminie:

do 31 marca 2019 r

Do wniosku (wzór wniosku) należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku);
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 3. życiorys;
 4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
 5. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
 6. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w Szkole Podoficerskiej WL Poznań). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale;
 7. dokumenty przedstawiające posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby

w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych. 

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej,  a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszę spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 poz.1726 j.t z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Harmonogram  i tryb  przyjmowania kandydatów  do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji kandydatów określają: Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz.1627). Szczegółowe informacje oraz opis przebiegu rekrutacji przedstawia załącznik nr 2 i 3  do niniejszego pisma.

Informacje  o procesie rekrutacji są zamieszczona na stronie internetowej JWK (www.jwk.wp.mil.pl).

 1. Wymagania dotyczące kandydatów:
  1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
  2. Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.);
   • niekaralny sądownie,
   • posiada obywatelstwo polskie,
   • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
   • wiek co najmniej 18 lat.
  3. Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
  4. Dodatkowe  punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.
 2. Inne ważne informacje:
  1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów;
  2. Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane;
  3. Kandydaci mają obowiązek odesłać skany wypełnionych: Kwestionariusza JWK i  Wniosku na adres jata@mon.gov.pl. Kwestionariusze i wniosek do pobrania na stronie JWK (www.jwk.wp.mil.pl);
  4. Egzamin  będzie  obejmował:
   • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
   • sprawdzian sprawności fizycznej,
   • rozmowę kwalifikacyjną,
   Jego przebieg reguluje „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej   w Ośrodku Szkolenia”, który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.
  5. Planowany termin egzaminów kwiecień/maj 2019 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów);
  6. Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu;
  7. Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
  8. Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy;
  9. Termin rozpoczęcia szkolenia: 01 października 2019 r;
  10. Podczas szkolenia elew otrzyma  640,00 PLN uposażenia netto;
  11. Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art.132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)
  12. Po pozytywnym ukończeniu  kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych;