Strona Główna Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa w 2018
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. 2017, poz. 2254):

- termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 15 stycznia 2018 r.
- czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na terenie kraju na okres od dnia 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 roku.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 ROKU WZYWA SIĘ:

•    mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
•    mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
•    osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowe, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
•    kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944);
•    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta) za pomocą imiennego wezwania.

Nieotrzymanie imiennego wezwania NIE ZWALNIA z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ZABIERZ:

1.    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
2.    posiadaną dokumentację medyczną, a także wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3.    aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm,, bez nakrycia głowy;
4.    aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki (o wydanie którego należy się zwrócić do dyrekcji szkoły w terminie poprzedzającym stawienie się do kwalifikacji)
5.    jeśli się nie uczysz, zabierz świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (klasy);
6.    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.


PRZENIESIENIE DO REZERWY:

•     osób posiadających kategorię zdolności „A” lub „D” – następuje co do zasady po upływie 14 dni od otrzymania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej albo z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron.
•    osób posiadających kategorię „B” – nastąpi po ponownym stawieniu się przed komisją lekarską i uzyskaniu kategorii „A” lub „D”.
.
Wpis o przeniesieniu do rezerwy w książeczce wojskowej można uzyskać w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej (w czasie kwalifikacji wojskowej na danym terenie) lub w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

Osoby uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

SANKCJE EGZEKUCYJNE I KARNE


W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny
•    wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
•     wójt lub burmistrz (prezydent miasta) lub wojskowy komendant uzupełnień składa doniesienie do prokuratury o popełnieniu czynu zabronionego (art. 224)

Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 30 listopada 2017 r., (Dz.U. 2017 r. poz. 2254),
Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 23 listopada 2009 r.,( Dz. U. 2009 r. Nr 202 poz. 1566 i nr 226 poz. 1834 oraz Dz.U. z 2012 poz. 68).