Strona Główna Strona Główna
Wnioski do WOT
 

WNIOSKI DO WOT

W związku z utworzeniem 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczynamy nabór kandydatów.

Chętnych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 14, wraz z dokumentami, aby móc rozpocząć procedurę kwalifikacyjną.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430, 2217) :

Art. 98i. 1. Terytorialną służbę wojskową mogą pełnić, na ich wniosek lub za ich zgodą, osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, a w przypadku wprowadzenia obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego – także osoby podlegające temu obowiązkowi.

2. Terytorialną służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

3. Z dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej żołnierze otrzymują tytuł „żołnierz OT”.

Art. 98j. 1. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat.

2. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby.

Art. 98k. 1. Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

2. W powołaniu wskazuje się miejsce i okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe występujące w etacie jednostki wojskowej przeznaczone dla żołnierza OT.

3. Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:
  1. co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  2. co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  3. co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych

– jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

 4. Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:

 1. posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
 2. posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 3. złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 64 ust. 5.

 

Jeśli spełniasz wymagania formalne zapraszamy z wnioskiem i dokumentami.

Wzór wniosku

Kwestionariusz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia  (Dz. U. z 2017 roku poz. 465) do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 2. kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

A także można dołączyć:

 1. rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 2. zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 4. informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej można złożyć również za pośrednictwem ePUAP w katalogu spraw:

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie  WKU w Bielsku-Białej ul. Piastowska 14  lub pod numerem telefonu  261 123 547, a także na stronie internetowej www.bielskobiala.wku.wp.mil.pl