Strona Główna Strona Główna
Szkoły Podoficerskie
 
Na podstawie Decyzji nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca  2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 r.
 Nabór będzie prowadzony ze środowiska cywilnego.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej składają wnioski (wraz z załącznikami) do WKU w Bielsku-Białej w terminie:

do 20 sierpnia 2018 r


Do wniosku (wzór wniosku) należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wzór kwestionariusza)  (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku);
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  3. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada)
  4. życiorys;;
  5. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
  6. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej–opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
  7. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
  8. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego. Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.
Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej SP Dęblin: www.spsp.wp.mil.pl