Strona Główna Strona Główna
Szkoły Podoficerskie
 

Szkolenie w szkole podoficerskiej na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej

Osobom posiadającym wykształcenie średnie przedstawiamy ofertę szkolenia w szkole podoficerskiej na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Na podstawie Decyzji nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października  2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r.

Nabór będzie prowadzony ze środowiska cywilnego.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej składają wnioski (wraz z załącznikami) do WKU w Bielsku-Białej w terminie:

do 31 października 2018 r

Do wniosku (wzór wniosku) należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku);
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 3. życiorys;
 4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej–opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
 6. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
 7. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w Szkole Podoficerskiej WL Poznań). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej WL Poznań:

www.spwl.wp.mil.pl

Szkolenie w szkole podoficerskiej w grupie osobowej pielęgniarstwa

Osobom posiadającym wykształcenie średnie przedstawiamy ofertę szkolenia w szkole podoficerskiej w grupie osobowej pielęgniarstwa.

Na podstawie Decyzji nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października  2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r.

Nabór będzie prowadzony ze środowiska cywilnego.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej składają wnioski (wraz z załącznikami) do WKU w Bielsku-Białej w terminie:

do 31 grudnia 2018 r.

Do wniosku (wzór wniosku) należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku);
 2. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej (oryginał), szkoły pielęgniarskiej,  z prawem wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzonym albo przyznanym przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych;
 3. życiorys;
 4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej–opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
 6. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
 7. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w Szkole Podoficerskiej WL Poznań). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej WL Poznań:

www.spwl.wp.mil.pl