Strona Główna Strona Główna
Ochrona danych osobowych
 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej w związku z realizacją zadań ustawowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO, informuję, iż:
 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej zwanej dalej WKU jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 14, tel. 261-123-547;
 2. zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informuję, że inspektorem ochrony danych w WKU jest Łukasz Matera, tel. 261-123-537;
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań administratora, na podstawie przepisów prawa;
 4. dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • dowódcom jednostek wojskowych oraz ich przełożonym – jeżeli wymagają tego ich zadania;
  • przełożonym wojskowego komendanta uzupełnień;
  • sądom wojskowym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, w których utworzono komórki organizacyjne do spraw wojskowych, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej – jeżeli wymagają tego ich zadania;
  • sądom powszechnym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rządu – jeżeli wymagają tego ich zadania i jest to niezbędne do prowadzonego przez nie postępowania;
  • pracodawcom – w zakresie stosunku zatrudnianych przez nich pracowników do powszechnego obowiązku obrony oraz rodzaju i terminu wykonania tego obowiązku;
  • innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 6. dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, lecz nie krótszy niż czas wymagany odpowiednimi przepisami prawa w tym przepisami o archiwizacji;
 7. osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • usunięcia  danych  w  przypadku,  gdyby  dane  były  przetwarzane  niezgodnie z prawem;
 8. osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa;
 9. podanie danych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby;
 10. w trakcie przetwarzania danych w WKU nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień są następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z  2010 r. Nr 199, poz. 1321 ze zm.),
 • ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 173 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych pełniących służbę kandydacką (Dz. U.   z 2014 r. poz. 1637 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 956),
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  9  marca  2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1299.),
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 465);
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1518);
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 412 z póżn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).