Strona Główna Strona Główna
Służba w Obcych Siłach Zbrojnych
 

UDZIELANIE ZGODY OBYWATELOM POLSKIM NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU
LUB W OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ


AKTY PRAWNE:

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU:
 • Żołnierz rezerwy – wniosek składa do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Były żołnierz zawodowy – wniosek składa do Ministra Obrony Narodowej poprzez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

DO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ:
 • zaświadczenie o niekaralności z KRK;
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych;
 • zaświadczenie o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

WARUNKI UDZIELANIA ZGODY:
 • Służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Służba nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe.
 • Służba nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne RP.
 • Obywatel ma uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie posiada:
  • przydziału kryzysowego,
  • przydziału mobilizacyjnego,
  • pracowniczego przydziału mobilizacyjnego,
  • przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego.