Strona Główna Strona Główna
Informacje o służbie przygotowawczej
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - to rodzaj czynnej służby wojskowej adresowany do  ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
- polega na uczestnictwie w szkoleniu wojskowym pozwalającym zdobyć umiejętności do objęcia pierwszego stanowiska służbowego w ramach ochotniczej służby na przydziale kryzysowym w Narodowych Siłach Rezerwowych;
- umożliwia zdobycie statusu „żołnierza rezerwy” (warunku koniecznego do ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej)

Przepustka do służby informator dla kandydatów do służby przygotowawczej Pobierz!

PRZEZNACZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:
- gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych  na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych
- umożliwienie  obywatelom ochotniczego spełniania obowiązku służby wojskowej

WYMAGANIA USTAWOWE WOBEC KANDYDATÓW:
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
- niekarana za przestępstwo umyślne;
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
- wiek co najmniej osiemnastu lat  i wykształcenie odpowiadające korpusowi dla którego się szkoli.

WYMAGANIA USTAWOWE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:
- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów- wykształcenie co najmniej wyższe ;
- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów wykształcenie co najmniej średnie; 
- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PEŁNIONA W KILKU OKRESACH
- adresowana jest wyłącznie do studentów szkół wyższych;
- służba pełniona jest w czasie letnich przerw wakacyjnych  (I okres szkolenia trwający  do 3 miesięcy, II okres szkolenia trwający  do 2 miesięcy), powołanie następuje w lipcu; 
- ochotnicy szkolą się na potrzeby korpusu podoficerów;

Dodatkowe warunki powołania - czas trwania studiów warunkuje ukończenie służby w trakcie  studiów, ochotnik dołącza do wniosku zaświadczenia z uczelni.