Strona Główna Strona Główna
Rekrutacja do służby przygotowawczej
 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

Pobierz druk wniosku o powołanie

WNIOSEK O POWOŁANIE:
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.
Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
a) odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
b) odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia i kwalifikacje (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom, prawo jazdy, certyfikat, zaświadczenie itp.). Oryginały dokumentów nadesłanych elektronicznie okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przeczytaj! REGULAMIN postępowania rekrutacyjnego do służby przygotowawczej


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OBEJMUJE:
- analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
- rozmowę kwalifikacyjną.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE MA CHARAKTER KONKURSOWY - podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:
- wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji - wynikające z treści świadectw, złożonych dokumentów i oświadczeń;
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
- potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Pobierz druk kwestionariusza z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego