Strona Główna Strona Główna
Historia
 
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, postawiło przed odrodzoną państwowością trudne zadanie stworzenia zrębów nowoczesnego systemu obronnego.
Już w październiku 1918 roku Rada Regencyjna rozpoczęła rozbudowę narodowego wojska, ustanawiając pierwsze organy władzy poprzez powołanie do życia Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych. Instytucje te niezwłocznie przystąpiły do zorganizowania wojskowego podziału terytorialnego kraju, tworząc podstawowe jednostki terenowej administracji wojskowej w postaci Powiatowych Komend Uzupełnień.
Rozkazem Kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 27.12.1918r. w pierwszej kolejności ukonstytuowały się między innymi Powiatowe Komendy Uzupełnień Cieszyn i Wadowice. Istniejące ówcześnie Powiatowe Komendy Uzupełnień przeprowadziły mobilizację w 1920r. i realizowały uzupełnianie jednostek wojskowych w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
W październiku 1927r. utworzono Powiatową Komendę Uzupełnień Żywiec dla powiatów żywieckiego i bialskiego oraz zmieniono nazwę PKU Biała-Bielsko na PKU Bielsko na Śląsku.
Ostatnie przedwojenne zmiany w administracji wojskowej przyniosła ustawa z 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym, dzieląca obszar państwa na Komendy Rejonów Uzupełnień. Komendy pełniły rolę władz wojskowych właściwych do spraw uzupełnień sił zbrojnych i administracji rezerw.
Rok 1939 stał się praktycznym egzaminem wprowadzenia w życie planu mobilizacyjnego „W”, którego istotnym elementem było zabezpieczenie procesu mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk przez terenowe organy administracji wojskowej. Ostatnim akcentem działania organów administracji wojskowej w II Rzeczypospolitej, było wspieranie mobilizacji powszechnej, zakłócanej od drugiego dnia jej trwania poprzez działania zbrojne i zakończonej 10 września rozwinięciem prawie całych sił zbrojnych. Tragiczny wrzesień, zakończony okupacją niemiecko-radziecką ziem polskich przerwał na kilka lat funkcjonowanie administracji wojskowej.
Latem 1944r. wyzwolone zostały wschodnie tereny naszego kraju. Rozpoczęto tworzenie terenowych władz wojskowych. Rejonowym Komendom Uzupełnień podlegały wojskowe komisje poborowe, komisje poborowe koni, punkty zborno-przesyłkowe oraz przedstawicielstwa wojska przy terenowych organach administracji państwowej.
20 stycznia 1945r. ministrowie: obrony narodowej i administracji publicznej wydali rozporządzenie o utworzeniu na wyzwolonych terenach Rejonowych Komend Uzupełnień. Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego rozpoczęto formowanie pierwszych 17 Rejonowych Komend Uzupełnień. W miarę postępów na froncie powstawały kolejne komendy, w tym Rejonowa Komenda Uzupełnień Żywiec. We wrześniu po zakończeniu działań wojennych na terenie śląska Cieszyńskiego powstała Rejonowa Komenda Uzupełnień Bielsko.
Istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu administracji wojskowej przypadają na lata 1951-1959. Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej powołanych zostaje 138 Wojskowych Komend Rejonowych. Na Podbeskidziu powstają: Wojskowa Komenda Rejonowa Żywiec – podległa pod Wojskową Komendę Wojewódzką Kraków oraz Wojskowa Komenda Rejonowa Bielsko-Biała i Cieszyn podległe pod Wojskową Komendę Wojewódzką Katowice.
W 1968 roku zmianie uległy nazwy terenowych organów administracji wojskowej, które od tej chwili realizowały dotychczasowe zadania pod nazwami: Powiatowy Sztab Wojskowy Bielsko-Biała, Cieszyn i Żywiec.
W 1974 roku zlikwidowano Powiatowy Sztab Wojskowy Cieszyn, powierzając jego zadania Powiatowemu Sztabowi Wojskowemu Bielsko-Biała.
Rok 1975 stanowi ważny etap zmian w systemie administracyjnym naszego kraju. Zwiększenie liczby województw do 49 i likwidacja powiatów, spowodowały konieczność przebudowy administracji wojskowej szczebla terenowego. Powołano wówczas Wojewódzki Sztab Wojskowy Bielsko-Biała z podległymi mu Wojskową Komendą Uzupełnień w Cieszynie i Wojskową Komendą Uzupełnień w Żywcu. Z inicjatywy mieszkańców i władz Oświęcimia Minister Obrony Narodowej przywrócił w 1979 roku Wojskową Komendę Uzupełnień Oświęcim włączając ją w strukturę Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Bielsko-Biała.
Od 1995 roku resort obrony narodowej przygotowuje się do wprowadzenia trójstopniowego podziału administracyjnego kraju. Dla administracji wojskowej na Podbeskidziu oznacza to likwidację: Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bielsku-Białej i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Cieszynie.
W 1999 roku powołano Wojewódzki Sztab Wojskowy Katowice, któremu podporządkowano organizacyjnie 14 wojskowych komend uzupełnień, w tym Wojskową Komendę Uzupełnień w Żywcu i nowo utworzoną Wojskową Komendę Uzupełnień w Bielsku-Białej.
Przeprowadzona w 2010 roku reforma struktury administracyjnej TOAW spowodowała rozformowanie na terenie kraju kilkudziesięciu WKU w tym WKU w Żywcu.
Od 01.01.2011 roku WKU w Bielsku-Białej administruje terenem obejmującym miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała oraz powiaty bielski, cieszyński i żywiecki.
Terenowe organy administracji wojskowej posiadają ugruntowane tradycje sięgające odradzającej się państwowości polskiej okresu II Rzeczypospolitej.
Wykorzystanie przedwojennych wzorów i doświadczeń przyczyniło się do sprawnego odtwarzania Administracji Wojskowej pod koniec II wojny światowej, zapewniając skuteczne jej działanie w procesie formowania struktur Wojska Polskiego.
W ślad za przeprowadzanymi reformami administracyjnymi kraju, zawsze następowało elastyczne dostosowanie do nowego układu wojskowych struktur administracyjnych. Podstawy prawne administracji wojskowej określają przepisy ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej wojskowy komendant uzupełnień wykonuje zadania w zakresie:
- zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
- administrowania rezerwami osobowymi;
- realizacji świadczeń na rzecz obrony;
- rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej;
- udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- promocji obronności i służby wojskowej;
- oraz współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.


 Komenda dziś - galeria