Strona Główna Strona Główna
Rekonwersja
 
REKONWERSJA to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. Pomocą tą obejmuje się również małżonków i dzieci żołnierzy, którzy zaginęli lub zginęli w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Również, gdy żołnierz  zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.


ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ

Dla żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych stacjonujących i mieszkających na terenie województwa śląskiego oraz uprawnionych z tego terenu:

•    Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON,
•    Dyrektor Centralnego ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie (COAZ),
•    Kierownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Krakowie (OAZ),
ul. Skrzatów 2
30-901 Kraków
tel. 261-131-187
•    Dyrektor Biura Emerytalnego w Krakowie
ul. Rakowicka 22
30-901 Kraków
tel. 261-131-832
UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ


Żołnierz zawodowy za zgodą dowódcy jednostki wojskowej może korzystać z pomocy  w zakresie:
- doradztwa zawodowego  po 3 latach służby,
- przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy  na  dwa lata przed zwolnieniem jeśli pełnił służbę co najmniej 4 lata,
- praktyki zawodowej po 9 latach służby na 6 miesięcy przed zwolnieniem.

Były żołnierz zawodowy, z  wyjątkiem zwolnionego ze służby z powodu, o którym mowa  w art. 111 ust. 1, 12-15 ustawy pragmatycznej, w okresie 2 lata od dnia zwolnienia zawodowej służby wojskowej jeżeli pełnił  ją przez co najmniej 4 lata w zakresie:
- doradztwa zawodowego,
- przekwalifikowania zawodowego,
- pośrednictwa pracy.

Były żołnierz zawodowy, który zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 17 grudnia 1998r. o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa. Powyższa pomoc jest udzielana bezterminowo.

 

Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Powyższa pomoc jest udzielana bezterminowo.


FORMY POMOCY REKONWESYJNEJ:


DORADZTWO ZAWODOWE:

Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem. Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych. Zajęcia grupowa realizowane są przez Ośrodki Aktywizacji Zawodowej lub Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w wymiarze trzech dni. W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznawany jest z:

- resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej,
- prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby,
- możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego,
- wybranymi zagadnieniami psychologii sukcesu,
- metodami poszukiwania pracy.


PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE:

Żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udziela się na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ. Byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz osobom uprawnionym pomoc udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do WBE. Wniosek ten dowódca jednostki wojskowej przesyła w ciągu 7 dni do Dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Wniosek powinien zawierać:
    1)    stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer telefonu kontaktowego uprawnionego;
    2)    pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
    3)    nazwę ośrodka szkolenia, jego adres, NIP i REGON;
    4)    termin przekwalifikowania zawodowego;
    5)    koszt przekwalifikowania zawodowego;
    6)    przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
    7)    informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

Żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:
    1)    dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
    2)    zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
    3)    zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
    4)    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:
    1)    decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003r.            o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą", decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku  z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
    2)    dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej (świadectwo służby);
    3)    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Małżonek dołącza do wniosku:
    1)    skrócony odpis aktu małżeństwa;
    2)    dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku  z wykonywaniem zadań służbowych;
    3)    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci lub ich opiekunowie prawni dołączają do wniosku:
    1)    skrócony odpis aktu urodzenia;
    2)    dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
    3)    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat, do wniosku, niezależnie od wyżej wymienionych dokumentów dołączają:
    1)    oświadczenie o stanie cywilnym;
    2)    zaświadczenie o pobieraniu nauki;
    3)    orzeczenie o niepełnosprawności.

Żołnierzowi zawodowemu, byłemu żołnierzowi oraz innym zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela się w formie decyzji, Dyrektor WBE.

Wysokość limitów na przekwalifikowanie zawodowe:
Limit wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.
•    po 4 latach służby wojskowej     – 100%     tj. 2400 zł
•    po 9 latach służby wojskowej     – 200%     tj. 4800 zł
•    po 15 latach służby wojskowej     – 300%     tj. 7200 zł

Małżonkom oraz dzieciom (art. 120 ust. 6) oraz byłym żołnierzom zawodowym, zwolnionym  z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez Wojskową Komisję Lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej (art.120 ust. 1 i 2) – 300%.
   
    Przydzielona pomoc finansowa jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości – 10%.
•    przejazdy – do 20 przejazdów w 2 klasie pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg przy odległości powyżej 50 km w jedną stronę,
•    noclegi – 30 noclegów, których koszt nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg z tytułu podróży służbowych.
    Przydzielona pomoc finansowa jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości – 10%.


POŚREDNICTWO PRACY:

COAZ, OAZ i WSzW prowadzą pośrednictwo pracy dla uprawnionych.

Osoba uprawniona, ubiegająca się o zatrudnienie składa pisemny wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu do wymienionych wyżej organów – w przypadku gdy stanowisko pracy związane jest z obronnością kraju wniosek kierowany jest do właściwego terytorialnie szefa WSzW. Uprawnionym organ przedstawia, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając ich potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.PRAKTYKI ZAWODOWE:

Żołnierz zawodowy może, na pisemny wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza zaświadczenie z instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem oraz zakwaterowania w miejscu odbywania praktyk zawodowych, dokonywane przez dowódcę jednostki wojskowej według limitów określonych w art. 120 ust. 4a pkt 2 i 3 ustawy.

Podstawy prawne:
•    Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.11.2014r. w sprawie pomocy
w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowi z dnia 18 maja 2007r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością.