Strona Główna Strona Główna
Informacje ogólne
 

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

Należy zaznaczyć, że żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej.

Przydział kryzysowy jest decyzją administracyjną organu administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień, wyrażoną za pomocą karty przydziału kryzysowego. Przydziały kryzysowe mogą być nadawane w czasie pokoju, na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej (w tym również na stanowiska na które nadano już przydział). Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

PRZEZNACZENIE NSR

Wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • działaniach antyterrorystycznych,
 • ochronie mienia,
 • akcjach poszukiwawczych,
 • ratowaniu lub ochronie zdrowia i życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,
 • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych NSR mają być żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a także ze służby kandydackiej oraz dotychczasowi żołnierze rezerwy. Ponadto dla ochotników, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a byliby zainteresowani pełnieniem służby wojskowej w ramach NSR przewidziano możliwość odbywania przez nich służby przygotowawczej.

Należy podkreślić, że kobiety mogą również przyjąć obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. O przyjęciu decydują ich kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych RP. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy. W związku z tym, w razie chęci wstąpienia kobiet do NSR, konieczne będzie wcześniejsze stawienie się ich do kwalifikacji wojskowej w trybie ochotniczym i pełnienie służby przygotowawczej.


 

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zmianami),
 • Rozporządzenie MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 575),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. 2015r. poz. 1518),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. 2015 r. poz. 36),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzyswe (Dz. U. 2010 r. Nr 145, poz. 971),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1664),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. 2011 r. Nr 140, poz. 821),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. 2011 r. Nr 140, poz. 822),
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2146), 

 


 

Pozostałe dokumenty:

 
Narodowe Siły Rezerwowe
informacje dla kandydatów
 
Narodowe Siły Rezerwowe
Poradnik
 
Narodowe Siły Rezerwowe
VADEMECUM

 


 

Informacje dotyczące NSR można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej
pokój nr 104 oraz pod nr tel.:
  216 123 522 lub 261 123 529