Strona Główna Strona Główna
Kryteria naboru do NSR
 

 KRYTERIA NABORU

Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej:

 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiedni wiek życia (dla szeregowych do 50 lat, a dla oficerów i podoficerów do 60 lat) oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • powinna to być osoba będąca żołnierzem rezerwy, która pełniła wcześniej czynną służbę wojskową.

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;
  • co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;
  • co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

  nie stosuję się tego przepisu, jeżeli żołnierz posiada stopień wojskowy w danym korpusie.

 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:

 • posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa.