Strona Główna Strona Główna
Studia oficerskie
 

STUDIA OFICERSKIE

Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), pragnących zdobyć wykształcenie wyższe oraz chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego, zdobywając ciekawy zawód - oficera WP.

LIMITY MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 537).

KIERUNEK STUDIÓW Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
budownictwo 61      
chemia 20      
elektronika i telekomunikacja 163      
geodezja i kartografia 48      
informatyka 80 20    
inżynieria bezpieczeństwa 25   76  
kryptologia i cyberbezpieczeństwo 107      
logistyka 60   20 20
lotnictwo i kosmonautyka 40     70
mechanika i budowa maszyn 56 20    
mechatronika 90 10    
nawigacja   28   20
systemy informacyjne w bezpieczeństwie   37    
dowodzenie (zarządzanie)     244  
OGÓŁEM: 750 115 340 110
1315

DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek zawierający kwestionariusz osobowy do:

 • Rektora – komendanta uczelni wojskowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w terminie:
  do dnia 31 marca każdego roku

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie – najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin; - dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku kandydata(ki) do studium oficerskiego (w przypadku braku dyplomu zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wyższych zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł), dyplom należy dostarczyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin;
 2. życiorys;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia;
 4. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w dniu stawiennictwa na egzamin, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – ważne 30 dni od dnia wystawienia);
 6. inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

UWAGA!

Druki i rodzaje składanych dokumentów, ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są szczegółowo na stronach internetowych szkół wojskowych.

BADANIA

Po uzyskaniu przez wojskowego komendanta uzupełnień informacji o złożeniu wniosku o powołanie do służby kandydackiej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie) kandydat jest kierowany do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

EGZAMINY

Postępowanie rekrutacyjne do akademii wojskowych, wyższych szkół oficerskich (na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie) obejmuje:

 1. test sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

PRZEBIEG SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący służbę kandydacką w uczelniach wojskowych otrzymują bez szczególnego nadania tytuł podchorążego. Podczas szkolenia w akademii wojskowej lub szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz niezbędne pomoce naukowe.

Miesięczne uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i wynosi:

Posiadany stopień wojskowy

Procent najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

pierwszy

drugi

trzeci

czwarty

piąty

rok nauki

rok nauki

rok nauki

rok nauki

rok nauki

szeregowy

35%

40%

45%

50%

55%

 

 

 

 

 

 

(marynarz)

 

 

 

 

 

starszy szeregowy

42%

45%

50%

55%

60%

 

 

 

 

 

 

(starszy marynarz)

 

 

 

 

 

kapral

45%

50%

55%

60%

65%

 

 

 

 

 

 

(mat)

 

 

 

 

 

starszy kapral

 

55%

60%

65%

70%

 

 

 

 

 

 

(starszy mat)

 

 

 

 

 

plutonowy

 

 

65%

70%

75%

 

 

 

 

 

 

(bosmanmat)

 

 

 

 

 

sierżant

 

 

 

75%

80%

 

 

 

 

 

 

(bosman)

 

 

 

 

 

*Podane kwoty są kwotami brutto

Podchorąży z wykształceniem wyższym podczas nauki w studium oficerskim otrzymuje comiesięcznie 2320 zł (brutto).

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i wyznaczeniem na stanowisko służbowe.