Strona Główna Strona Główna
Zostań podoficerem Wojska Polskiego
 

ZOSTAŃ PODOFICEREM WOJSKA POLSKIEGO

Do służby kandydackiej na potrzeby korpusu podoficerów z zasady powoływani są szeregowi zawodowi. Wyjątkiem stanowi rekrutacja ze środowiska cywilnego do Szkoły Podoficerskiej prowadząca nabór do orkiestr i zespołów estradowych. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej. Służba kandydacka to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

WARUNKI

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie.

DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek zawierający kwestionariusz osobowy do Dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie:
podanym w decyzji Ministra Obrony Narodowej po jej ogłoszeniu.

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej – najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin;
 2. życiorys;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia;
 4. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w dniu stawiennictwa na egzamin, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – ważne 30 dni od dnia wystawienia);
 6. inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA ! Druki i rodzaje składanych dokumentów, ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są szczegółowo na stronach internetowych szkół wojskowych.

BADANIA

Po uzyskaniu przez wojskowego komendanta uzupełnień informacji o przesłaniu dokumentów do właściwej szkoły podoficerskiej kandydat jest kierowany do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

EGZAMINY

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podoficerskich obejmuje:

 1. test sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. test wiedzy ogólnej;
 4. analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 5. rozmowę kwalifikacyjną.

PRZEBIEG SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący tą służbę w szkołach wojskowych otrzymują bez szczególnego nadania tytuł kadeta. W trakcie trwania szkolenia w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz wyżej wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości 875,00 zł (brutto). Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala, a następnie kierowani do jednostek wojskowych w celu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Podstawa prawna:

Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej pod nr telefonu 261 123 540 oraz 261 123 524

SZKOŁY PODOFICERSKIE

Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka WŁADA w Poznaniu

61-716 POZNAŃ
ul. Bukowska 34
tel. 261-575-361, 60
www.spwl.wp.mil.pl

Do zasadniczych zadań Szkoły należy kształcenie kandydatów na podoficerów w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji instruktorskich wymaganych do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala, przygotowanie specjalisty wojskowego posiadającego wiedzę specjalistyczną i umiejętności instruktorskie niezbędne do kierowania żołnierzami na szczeblu drużyny, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów przed mianowaniem ich na kolejne stopnie wojskowe oraz kształcenie kandydatów na podoficerów służby przygotowawczej.

 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

08-521 DĘBLIN
ul. 2 Pułku Kraków 5
tel. 261 519 778
fax: 261 519 767
www.spsp.wp.mil.pl

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest jednostką szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Komendantowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie. Stanowi część systemu szkolnictwa wojskowego, zespalając w swojej działalności kształcenie, szkolenie i wychowanie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu podoficerów Sił Zbrojnych RP

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

76-271 USTKA-LĘDOWO 1N
tel. 261 231 531
fax: 261 231 240
www.spustka.mw.mil.pl

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce ma za zadanie kształcić i wychowywać kadrę techniczno-eksploatacyjną i dowódczo-techniczną, przygotowaną do kierowania zespołami ludzkimi szczebla drużyny (zespół, obsługa). Celem procesu kształcenia realizowanego w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej jest przygotowanie absolwentów do spełniania następujących funkcji w Marynarce Wojennej RP: specjalisty wojskowego, przywódcy, dowódcy.