Strona Główna Strona Główna
Przydziały mobilizacyjne
 

Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do:
1) pełnienia służby wojskowej,
2) wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych,
3) świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
4) pełnienia służby w obronie cywilnej,
5) odbywania edukacji dla bezpieczeństwa,
6) uczestniczenia w samoobronie ludności,
7) odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
8) wykonywania świadczeń na rzecz obrony na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.

Ochotnicze spełnianie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem wszystkich obywateli polskich.

Przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju, żołnierza czynnej służby wojskowej (funkcjonariusza) lub żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowej określonej etatem jednostki wojskowej, zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową,  kwalifikacjami zawodowymi lub innymi wymaganymi predyspozycjami.
   
Podstawę prawną do nadania przydziału mobilizacyjnego stanowi art. 59a ust.1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

„Art. 59a. 1.  Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny”.


Przydziały mobilizacyjne nadaje się w pierwszej kolejności żołnierzom z nadanymi przydziałami kryzysowymi, żołnierzom rezerwy najmłodszym wiekiem, posiadającym najwyższe klasy kwalifikacyjne specjalistów wojskowych, zamieszkałym najbliżej miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której mają być powołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, oraz ochotnikom.

Żołnierzom rezerwy, którym nadano przydziały mobilizacyjne w ramach etatowych potrzeb, wydaje się karty mobilizacyjne z czerwonym paskiem, natomiast pozostałym tj. na potrzeby ponadetatowe oraz do stanów zmiennych pododdziałów i ośrodków zapasowych – karty mobilizacyjne z zielonym paskiem.

Pracowniczy przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju pracownika zatrudnionego w danej jednostce wojskowej (lub innej jednostce wojskowej), albo w razie potrzeby pracownika zatrudnionego u innego pracodawcy poza wojskiem lub bezrobotnego) na stanowisko pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny.

Podstawę prawną do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego stanowi art. 59a ust.2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Osobom wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej i zaakceptowanym przez wojskowego komendanta uzupełnień oraz pozostałym osobom wytypowanym przez WKU i zaakceptowanym przez dowódcę jednostki, wojskowy komendant uzupełnień nadaje pracownicze przydziały mobilizacyjne poprzez wręczenie za pokwitowaniem karty mobilizacyjnej z paskiem koloru niebieskiego.

Podstawy prawne powyższej problematyki:
Konstytucja RP z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz.U z 1997r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2017 poz. 1430 t.j.),
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwiec 2015r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2015r.  poz. 950),
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2004r. nr 52, poz. 519),
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 luty 2015r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. z 2015r. poz. 258),
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. z 2004r. nr 50, poz. 484 z późn. zm.).