Strona Główna Strona Główna
Ćwiczenia żołnierzy rezerwy
 

OBOWIĄZKOWY TRYB ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY

Podstawowe definicje z zakresu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy:

 1. żołnierz rezerwy – osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej;
 2. kadra rezerwy – oficerowie (w tym podchorążowie rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera) i podoficerowie rezerwy (w tym podchorążowie rezerwy, którzy nie zdali egzaminu na oficera, a posiadają stopień podoficerski);
 3. osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy – osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, niepowołana do jej odbycia i przeniesiona do rezerwy;
 4. przydział mobilizacyjny – imienne wyznaczenie w czasie pokoju żołnierza czynnej służby wojskowej lub żołnierza rezerwy, zgodnie z posiadaną przez niego specjalnością lub kwalifikacjami zawodowymi, na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny;
 5. przydział kryzysowy – wyznaczenie (w formie karty przydziału kryzysowego) żołnierza – ochotnika – na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, na podstawie zawartego kontraktu, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 6. żołnierz w czynnej służbie wojskowej to odbywający lub pełniący:
  • zasadniczą służbę wojskową;
  • przeszkolenie wojskowe;
  • terytorialną służbę wojskową;
  • ćwiczenia wojskowe;
  • służbę przygotowawczą;
  • okresową służbę wojskową;
  • służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

ZASADY ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.


Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy;
 • dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku. Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.


Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo na senatora – w czasie trwanie kadencji;
 • zostali przeznaczeni do odbycia służy zastępczej lub odbyli tę służbę.

Żołnierz rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa udaje się do wskazanego miejsca:

 • w ciągu 4 godzin od chwili doręczenia karty powołania, jeżeli w tej karcie termin stawiennictwa został określony jako „NATYCHMIAST”
 • w pozostałych przypadkach w terminie określonym w karcie powołania.

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

 1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
 2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
 3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
  1. lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
  3. lekarza dentysty,
  4. szpitala
 4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.


Tabela stawek wypłacanych żołnierzowi rezerwy za jeden dzień ćwiczeń

Lp.

Stopień wojskowy

Dzienna stawka uposażenia za ćwiczenia wojskowe

1.

generał (admirał)

428,80

2.

generał broni (admirał floty)

358,40

3.

generał dywizji (wiceadmirał)

307,20

4.

generał brygady (kontradmirał)

252,80

5.

pułkownik (komandor)

224,00

6.

podpułkownik (komandor porucznik)

188,80

7.

major (komandor podporucznik)

163,20

8.

kapitan (kapitan marynarki)

144,00

9.

porucznik (porucznik marynarki)

136,00

10.

podporucznik (podporucznik marynarki)

134,40

11.

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

126,40

12.

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

123,20

13.

chorąży (chorąży marynarki)

118,40

14.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

115,20

15.

starszy sierżant (starszy bosman)

112,00

16.

sierżant (bosman)

110,40

17.

plutonowy (bosmanmat)

107,20

18.

starszy kapral(starszy mat)

105,60

19.

kapral (mat)

104,00

20.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

94,40

21.

szeregowy (marynarz)

91,20

 

KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z FAKTU NIE STAWIENIA SIĘ NA WEZWANIE

 1. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu karnego).

 2. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Żołnierze rezerwy, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych w trybie ochotniczym, proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bielsku-Białej. Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo pod nr tel. 261 123 517 lub 261 123 519 lub osobiście w siedzibie WKU.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE W TRYBIE OCHOTNICZYM

                                         

 

 Informacje dotyczące ćwiczeń wojskowych można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej,

pod nr tel.: 261 123 517