Strona Główna Strona Główna
Informacje ogólne
 
Przeniesienie do rezerwy

Z dniem 11 lutego 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 22.120), na jej podstawie wojskowi komendanci uzupełnień dokonali przeniesienia do rezerwy:

 • osób, które dotychczas podlegały obowiązkowi stawienia się do poboru i nie zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz nie odbywają służby zastępczej
 • osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej - po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej

Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału osoby zainteresowanej. Potwierdzenie tego faktu dokonuje się w formie wpisu zamieszczonego w książeczce wojskowej (lub poprzez wydanie stosownego zaświadczenia na wniosek osoby zainteresowanej).

Przeniesienie do rezerwy posiadają również osoby, które spełniły obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub zajęć wojskowych albo służby lub szkolenia w OC, służby zastępczej lub służby w formacjach uzbrojonych

Przeniesienie do rezerwy oznacza uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zasady, warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy

Uwarunkowania prawnie:

 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony z dnia 21 listopada 1967 r. Dz. U. z 2017 poz. 1430 t.j.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dz. U. z 2015 r. poz. 307

Żołnierz rezerwy może być mianowany na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów i podoficerów oraz na kolejny wyższy stopień wojskowy:

 • w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego
 • w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej
 • w uznaniu zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach poza granicami państwa
 • w uznaniu zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa wobec żołnierza, który:
  1. działa lub działał w organizacjach pozarządowych wykonujących działania o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego
  2. jest zatrudniony lub był zatrudniony w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną
  3. posiada nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny
 • w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych
 • po odbyciu ćwiczeń wojskowych lub służby okresowej
 • w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych


Osoby posiadające stopnie wojskowe szeregowych lub podoficerów mianuje się na pierwszy stopień oficerski (podporucznika)

Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany żołnierz, który posiada:

 • stopień wojskowy szeregowego lub podoficera, w uznaniu zasług   z tytułu udziału  w walkach  o niepodległość państwa polskiego
 • stopień wojskowy szeregowego lub podoficera, w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykształcenie wyższe, odbył kurs oficerski i zdał egzamin na oficera albo łącznie zajęcia wojskowe i trwające co najmniej pięć dni ćwiczenia wojskowe


Osoby posiadające stopnie oficerskie mianuje się na kolejne stopnie  oficerskie do stopnia pułkownika włącznie
Na kolejne wyższe stopnie wojskowe w korpusie podoficerów mogą być mianowani podoficerowie posiadający przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie im takiego przydziału i odbyli ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową oraz w posiadanym stopniu odbył łącznie ćwiczenia wojskowe w wymiarze co najmniej siedmiu dni.

Mianowanie żołnierzy rezerwy i osób, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1-4 ustawy, następuje z okazji świąt państwowych: Święta Narodowego Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego i Narodowego Święta Niepodległości a akt mianowania sporządza organ, który mianował żołnierza.

W przypadku mianowania na pierwszy stopień oficerski podporucznika (podporucznika marynarki) oraz na stopień pułkownika (komandora)  akt mianowania sporządza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

W przypadku mianowania żołnierza rezerwy na wyższy stopień wojskowy przez Ministra Obrony Narodowej akt mianowania sporządza szef wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Osobie niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej mianowanej na wyższy stopień wojskowy akt mianowania wręcza wojskowy komendant uzupełnień, a w przypadku oficerów mianowanych na stopień wojskowy od stopnia porucznika (porucznika marynarki) do stopnia pułkownika (komandora) - szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub żołnierz zawodowy upoważniony przez organ wojskowy uprawniony do mianowania.