Strona Główna Strona Główna
Informacje dla interesantów
 

Uprzejmie informujemy, że w ramach elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl) można składać zapytania, wnioski  oraz skargi do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej.

Formularze dostępne są bezpośrednio pod adresem:

Pismo ogólne do urzędu


Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 


Chcesz wstąpić do NSR?

Zagubiłeś książeczkę wojskową?

Jesteś byłym żołnierzem i nie masz książeczki wojskowej?

Potrzebujesz zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej?

Potrzebujesz zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej?

Czy zostałem przeniesiony do rezerwy?


Odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową.

Zwrot kosztów przejazdu z tytułu wezwania.

Chcesz wstąpić do NSR?
 
Przyjdź lub zadzwoń do Wojskowej Komendy Uzupełnień celem złożenia wymaganych dokumentów i uzyskania dalszych informacji o procesie naboru.
Więcej informacji o Narodowych Siłach Rezerwowych można znaleźć również na naszej stronie internetowej w zakładce Informacje o NSR.


Zagubiłeś książeczkę wojskową?


 Przyjdź lub przedzwoń do Wojskowej Komendy Uzupełnień celem sprawdzenia czy w/w dokument znajduje się w depozycie.
Jeżeli dokument nie znajduje się w depozycie należy wystąpić o wystawienie duplikatu książeczki wojskowej.

Aby otrzymać duplikat książeczki wojskowej należy:

 • dokonać wpłaty w wysokości 28 zł w kasie Urzędu Miasta w Bielsku–Białej lub w urzędzie pocztowym na rachunek:
  Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  Plac Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała
  nr konta bankowego: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555
  tytuł płatności: opłata skarbowa - duplikat książeczki wojskowej
 • przyjść do komendy i przynieść:
 1. zdjęcie
 2. aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem
 3. dowód wpłaty
 • wypełnić wniosek o wydanie duplikatu książeczkiJesteś byłym żołnierzem i nie masz książeczki wojskowej?

Jeżeli jesteś byłym żołnierzem zawodowym i nie wystąpiłeś z wnioskiem wydanie książeczki wojskowej. Co dalej?

 • przyjdź do komendy i przynieś:
 1. zdjęcie
 2. aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • wypełnij wniosek o wydanie książeczki wojskowejPotrzebujesz zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej?

Zgodnie z art. 217 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracji państwowej wydaje zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej na żądanie osoby ubiegającej.
Zaświadczenie wydaje się zgodnie z właściwością miejscową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej osobom zameldowanym na stałe na terenie miasta Bielsko-Biała, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego i powiatu żywieckiego.
Zaświadczenie zwolnione jest z opłaty i wydawane bez względnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


Potrzebujesz zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej?

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej wydaje zaświadczenia osobom stale mieszkającym za granicą, a także  osobom ubiegającym się o naliczenie kapitału początkowego do emerytury.
Zaświadczenie takie dla osób na stałe zameldowanych w kraju jest bezpłatne.
Osoby na stałe zameldowane za granicą muszą uiścić opłatę z tytułu przygotowania zaświadczenia w kwocie 46 zł w kasie Urzędu Miasta w Bielsku–Białej lub w urzędzie pocztowym na rachunek:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

nr konta bankowego: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

tytuł płatności: opłata skarbowa - zaświadczenie o przebiegu służby

Zaświadczenie takie wydawane jest bez względnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


Przeniesienie do rezerwy

Z dniem 11 lutego 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 22.120), na jej podstawie wojskowi komendanci uzupełnień dokonali przeniesienia do rezerwy:
 • osób, które dotychczas podlegały obowiązkowi stawienia się do poboru i nie zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz nie odbywają służby zastępczej
 • osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej - po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej

Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału osoby zainteresowanej. Potwierdzenie tego faktu dokonuje się w formie wpisu zamieszczonego w książeczce wojskowej (lub poprzez wydanie stosownego zaświadczenia na wniosek osoby zainteresowanej).

Przeniesienie do rezerwy posiadają również osoby, które spełniły obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub zajęć wojskowych albo służby lub szkolenia w OC, służby zastępczej lub służby w formacjach uzbrojonych

Przeniesienie do rezerwy oznacza uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową

Właściwym organem do przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu:

 • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową,
 • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
 • szkód poniesionych w związku z wypadkiem

mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych, położonych na terenie województwa śląskiego właściwy jest Szef WSzW w Katowicach.

Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:

 • z urzędu - w stosunku do żołnierzy służby czynnej
 • na wniosek - w stosunku do byłych żołnierzy

Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze ,zm.)
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1707, ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1578 ze zm.)Zwrot kosztów przejazdu z tytułu wezwania

PROCEDURA ZWROTU OSOBOM WEZWANYM KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY
 
§ 1
 
 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej jako organ administracji wojskowej na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r., poz. 1430 t.j.) ma prawo  wezwać osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony, które są obowiązane do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

§ 2
 
Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się, następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm. - druk MON-Mu/59). Wezwanie takie może mieć formę wydruku z eksploatowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej Systemu Informatycznego SPIRALA-ZINT.

§ 3
 
W przypadku wzywania osób w celu wręczania odznaczeń lub aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe – wezwanie może mieć formę zaproszenia.

 § 4
 
Pracownik obsługujący osobę wzywaną ma obowiązek na druku wezwania zarówno w części przeznaczonej dla organu wzywającego jak i dla osoby wezwanej wpisania dokładnej daty i godziny stawiennictwa i zwolnienia wezwanego. Wojskowy Komendant Uzupełnień lub osoby przez niego upoważnione do wzywania w sprawie powszechnego obowiązku obrony potwierdzają ten fakt swoim podpisem i pieczęcią na obu częściach tego wezwania.

§ 5
 
Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia,  zgodnie  z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.),  za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 t.j.).
a)    w celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki osoba, która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1.
b)    do swojego wniosku osoba ta musi załączyć oryginał zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, które udokumentuje utracenie zarobków wynikające ze stawienia się na wezwanie, załącznik nr 3.

§ 6
 
Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony  zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430 t.j.) przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 § 7
 
Koszty o których mowa w pkt. 6 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej zwraca na podstawie złożonego wniosku osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z poźn. zm.).

§ 8
 
Kierując się tymi przepisami oraz zasadami określonymi w art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) wskazującymi na konieczność celowego i oszczędnego sposobu wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, ustala się następujące zasady zwrotu kosztów przejazdu dla osób wzywanych do miejsca stawienia się i powrotu do ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:
a)    w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu , osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2. W oświadczeniu tym osoba wezwana wskazuje środek transportu jakim odbyła podróż.
b)    zwrot kosztów przejazdu przysługuję za przejazd środkami transportu publicznego (autobusem lub pociągiem w klasie 2), w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych wydatków udokumentowanych biletami, które należy załączyć do złożonego oświadczenia. W przypadku gdy osoba wezwana dokonuje rozliczenia zwrotu kosztów przejazdu w dniu wezwania załącza bilet w jedną stronę, a zwrot kosztów ustala się w wysokości dwukrotności ceny załączonego biletu, natomiast jeżeli rozliczenie przez wezwanego następuje w innym terminie niż dzień wezwania załącza do oświadczenia bilety w dwie strony przejazdu. W przypadku braku kompletu biletów zwrot kosztów następuje w wysokości cen biletów przedstawionych/udokumentowanych przez osobę rozliczającą się. 
c)    w przypadku przejazdu środkami transportu publicznego i nie dołączenia biletów potwierdzających odbycie podróży, osoba wezwana w swoim oświadczeniu wyjaśnia jakie są powody braku ich załączenia. W takim przypadku osobie wezwanej zwraca się koszty przejazdu obliczone według taryfy najtańszego przewoźnika wykonującego regularne przewozy na danej trasie.
d)    Wojskowy Komendant Uzupełnień, zwraca osobie wzywanej koszty przejazdu pojazdem stanowiącym własność lub współwłasność osoby wzywanej obliczony jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem).
e)    ilość przejechanych kilometrów  niezbędna do ustalana kwoty zwrotu kosztów przejazdu określana jest na podstawie oświadczenia osoby wezwanej, a w przypadku rozbieżności weryfikowana na podstawie optymalnej odległość trasy wskazanej pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem stawiennictwa, na stronie internetowej www.maps.google.pl
f)    stawkę za przejazd jednego kilometra ustala się w oparciu o procentową wartość maksymalnej stawki określonej na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn.zm.)
g)    stawkę za 1 km przebiegu, niezbędną do ustalana  kwoty zwrotu kosztów przejazdu dla osób wezwanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej  ustala się w następującej wysokości :
1.    dla samochodów z silnikiem o poj. do 900 cm3 - 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f;
2.    dla samochodów z silnikiem o poj. powyżej 900 cm3 - 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f ;
3.    dla motocykla - 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f;
4.    dla motoroweru- 50% stawki maksymalnej, o której mowa w  ppkt. f ;
w  zaokrągleniu do części setnych.
h)    zwrot kosztów za przejazd własnym pojazdem przysługuje tylko
w wypadku przedstawienia do wglądu osobie obsługującej dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym osoba wezwana odbyła podróż.

§ 9
 
Jeżeli wezwanie do stawienia się następuje wskutek niespełnienia lub nienależytego spełnienia, z winy osoby wezwanej, obowiązków określonych w ustawie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, nie przysługuje - art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 t.j.)

 § 10
 
Uzyskanie zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki  i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące przysługuje w przypadku złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.

 § 11
 
Przyznane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej należności za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu wypłaca się osobie wezwanej na zasadach określonych przez 4 WOG w Gliwicach:
a)    przelewem bankowym na konto wskazane we wniosku (oświadczeniu);
b)    przekazem pocztowym na adres osoby wezwanej;
    bez obciążenia wezwanego kosztami przelewu (przekazu).

 § 12
 
Roszczenie o zwrot należności, o których mowa w pkt. 5 i 6, przedawnia się z upływem lat trzech, licząc od dnia powstania tego roszczenia.
 INFORMACJE DODATKOWE
 
 Zgodnie z Rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej Nr 13 z dnia 23 lipca 2018 r. dotyczącym procedur zwrotu osobom wezwanym kosztów związanych z osobistym stawiennictwem w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn.zm.) w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej przy rozliczeniu zwrotu kosztów przejazdu obowiązują n/w stawki za 1 km przebiegu pojazdu:
 
1.    dla samochodów z silnikiem o pojemności do 900 cm3 – 0,26 zł;
2.    dla samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 – 0,42 zł;
3.    dla motocykla – 0,11 zł;
4.    dla motoroweru – 0,07 zł.
 
 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 173 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
 
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 300 z późn. zm.).