Strona Główna Strona Główna
Informacje dla interesantów
 

Uprzejmie informujemy, że w ramach elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl) można składać zapytania, wnioski  oraz skargi do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej.

Formularze dostępne są bezpośrednio pod adresem:

Pismo ogólne do urzędu


Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 


Chcesz wstąpić do NSR?

Zagubiłeś książeczkę wojskową?

Jesteś byłym żołnierzem i nie masz książeczki wojskowej?

Potrzebujesz zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej?

Potrzebujesz zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej?

Czy zostałem przeniesiony do rezerwy?


Odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową.

Zwrot kosztów przejazdu z tytułu wezwania.

Chcesz wstąpić do NSR?
 
Przyjdź lub zadzwoń do Wojskowej Komendy Uzupełnień celem złożenia wymaganych dokumentów i uzyskania dalszych informacji o procesie naboru.
Więcej informacji o Narodowych Siłach Rezerwowych można znaleźć również na naszej stronie internetowej w zakładce Informacje o NSR.


Zagubiłeś książeczkę wojskową?


 Przyjdź lub przedzwoń do Wojskowej Komendy Uzupełnień celem sprawdzenia czy w/w dokument znajduje się w depozycie.
Jeżeli dokument nie znajduje się w depozycie należy wystąpić o wystawienie duplikatu książeczki wojskowej.

Aby otrzymać duplikat książeczki wojskowej należy:

 • dokonać wpłaty w wysokości 28 zł w kasie Urzędu Miasta w Bielsku–Białej lub w urzędzie pocztowym na rachunek:
  Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  Plac Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała
  nr konta bankowego: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555
  tytuł płatności: opłata skarbowa - duplikat książeczki wojskowej
 • przyjść do komendy i przynieść:
 1. zdjęcie
 2. aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem
 3. dowód wpłaty
 • wypełnić wniosek o wydanie duplikatu książeczkiJesteś byłym żołnierzem i nie masz książeczki wojskowej?

Jeżeli jesteś byłym żołnierzem zawodowym i nie wystąpiłeś z wnioskiem wydanie książeczki wojskowej. Co dalej?

 • przyjdź do komendy i przynieś:
 1. zdjęcie
 2. aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • wypełnij wniosek o wydanie książeczki wojskowejPotrzebujesz zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej?

Zgodnie z art. 217 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracji państwowej wydaje zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej na żądanie osoby ubiegającej.
Zaświadczenie wydaje się zgodnie z właściwością miejscową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej osobom zameldowanym na stałe na terenie miasta Bielsko-Biała, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego i powiatu żywieckiego.
Zaświadczenie zwolnione jest z opłaty i wydawane bez względnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


Potrzebujesz zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej?

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej wydaje zaświadczenia osobom stale mieszkającym za granicą, a także  osobom ubiegającym się o naliczenie kapitału początkowego do emerytury.
Zaświadczenie takie dla osób na stałe zameldowanych w kraju jest bezpłatne.
Osoby na stałe zameldowane za granicą muszą uiścić opłatę z tytułu przygotowania zaświadczenia w kwocie 46 zł w kasie Urzędu Miasta w Bielsku–Białej lub w urzędzie pocztowym na rachunek:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

nr konta bankowego: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

tytuł płatności: opłata skarbowa - zaświadczenie o przebiegu służby

Zaświadczenie takie wydawane jest bez względnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


Przeniesienie do rezerwy

Z dniem 11 lutego 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 22.120), na jej podstawie wojskowi komendanci uzupełnień dokonali przeniesienia do rezerwy:
 • osób, które dotychczas podlegały obowiązkowi stawienia się do poboru i nie zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz nie odbywają służby zastępczej
 • osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej - po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej

Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału osoby zainteresowanej. Potwierdzenie tego faktu dokonuje się w formie wpisu zamieszczonego w książeczce wojskowej (lub poprzez wydanie stosownego zaświadczenia na wniosek osoby zainteresowanej).

Przeniesienie do rezerwy posiadają również osoby, które spełniły obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub zajęć wojskowych albo służby lub szkolenia w OC, służby zastępczej lub służby w formacjach uzbrojonych

Przeniesienie do rezerwy oznacza uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową

Właściwym organem do przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu:

 • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową,
 • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
 • szkód poniesionych w związku z wypadkiem

mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych, położonych na terenie województwa śląskiego właściwy jest Szef WSzW w Katowicach.

Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:

 • z urzędu - w stosunku do żołnierzy służby czynnej
 • na wniosek - w stosunku do byłych żołnierzy

Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze ,zm.)
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1707, ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1578 ze zm.)Zwrot kosztów przejazdu z tytułu wezwania

Na podstawie art. 52 ust. 3. ustawy o powszechnym obowiązku obrony osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Koszty te organ wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach działu 2, tytułu III ustawy z dnia 28.07.2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 90 poz. 594 z póź. zm.)